เกณฑ์การประเมิน

คะแนนจากการทำแบบฝึกหัด 10 ข้อ

ถูก 0-3 ข้อ ได้    7คะแนน
ถูก 4-6 ข้อ ได้    8คะแนน
ถูก 7-8 ข้อ ได้    9คะแนน
ถูก 9-10 ข้อ ได้ 10 คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น